Ολυμπιακή ευταξία

Γεώργιος Νούσκαλης

Δ ρ. Νο΅ικής-Δικηγόρος

Μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία

Το θέμα της δημοσιοποίησης στοιχείων οποιουδήποτε αλλά και προσώπου που κατέχει κάποια δημόσια θέση ή έστω διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή, ρυθμίζεται στη χώρα μας με το νόμο 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των τελευταίων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους, όταν συνιστά το μόνο ανάλογο μέσο προς ικανοποίηση σαφώς υπέρτερου δικαιώματος τρίτου, όπως για παράδειγμα το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα του πληροφορείσθαι.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως εκείνα που αφορούν ποινικές διώξεις ή καταδίκες, μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία. Μία εξαίρεση είναι και η δημοσιοποίηση δεδομένων από δικαστικές ή δημόσιες αρχές για σκοπούς διακρίβωσης εγκλημάτων αλλά και η άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, υπό τον όρο, στην τελευταία περίπτωση, της άδειας της αρμόδιας ανεξάρτητης Αρχής.

Κομβικό ρόλο για το επιτρεπτό της επεξεργασίας διαδραματίζει η αναλογικότητα αυτής προς το σκοπό της. Η οικεία Ανεξάρτητη Αρχή αλλά και το Συμβούλιο Επικρατείας, ύστερα από προσφυγή του υπουργού Αμυνας, αρνήθηκαν την ύπαρξη αναλογικότητας ως προς τις διερευνώμενες περιπτώσεις απαλλαγής στράτευσης. Ορθά, φρονούμε, στο μέτρο που αφ' ενός πρόκειται για διερεύνηση και όχι για ώριμη δικαιοδοτική κρίση και αφ' ετέρου καταλείπονται αμφιβολίες για τη σύνδεση της εμπλοκής των αναφερόμενων προσώπων, συνδέεται με την ιδιότητά τους ως προσώπων της δημόσιας ζωής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 09/01/2007

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ